توسعه

توسعه

توسعه

امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی میشود و جوامع نسبت به آن بیشتر از گذشته متنفع میشوند .توسعه همان رشد اقتصادی نیست ( پابلی یزدی و ابراهیمی ؛1386؛32) زیرا توسعه جریان چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و-اجتماعی را به همراه دارد (ازکیا؛1370؛18)توسعه گذر از وضعیتی به وضعیتی دیگر  می باشد و عبارت است از تغییر و تحول و پیشرفت (رکن الدین افتخاری؛1382 ؛141)

واژه توسعه به رغم کاربردهای فراوانی که دارد به هیچ وجه معنای واضحی ندارد به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترس قرار میگیرد که که آن را از جهتهایی مورد بررسی قرار دهیم . از جمله این جهات می توان به موارد زیر اشاره داشت :

  • توسعه اجتماعی1
  • توسعه اقتصادی 2
  • توسعه فرهنگی 3
  • توسعه سیاسی4 (ازکیا؛1377؛27-18)

بیشتر بخوانید