توسعه صادرات

توسعه صادرات

عنوان مقاله: توسعه صادرات
فرمان پارسه
آذر1392
ورود به بازارها ی جهانی و توسعه صادرات و نقش دولتها در این میان
2-3-1 ورود به بازار جهانی و انتخاب بازار
فعالیت تجار اساساً تحت تأثیر جایگاه و اعتبار جهانی آنان قرار می گیرد و لذا شرکتها برای ورود به این بازارها و برای داشتن جایگاهی برتر در میان رقبا باید تحقیق و بررسی و همچنین بازاریابی را در حد حداقل ؛ رقبا ی خود به انجام برسانند (کاتلر ؛1385 ؛440)برای ورود به این بازارها توسط شرکتهایی که این قصد را دارند باید اقدام به گرفتن تصمیماتی شود و مراحلی طی شود که این مراحل عبارتند از :
1 – تصمیم در مورد اینکه وارد بازار خارجی شویم یا نه.
2 – تصمیم در مورد ورود به کدام بازار .
3 – تصمیم در مورد نحوه ورود
4 – تصمیم در مورد نحوه برنامه ریزی
5 – تصمیمدر مورد سازمان بازاریابی
در مورد این مسائل مختصر توضیحاتی لازم بنظر می آید که در ادامه توضیحاتی جهت روشن شدن مطالب ارائه خواهیم کرد .( کاتلر ؛1385 ؛فصل 14)

بیشتر بخوانید